درج تبلیغات

شما می توانید در این صفحه تبلیغات خود را سفارش دهید. برای سفارش می توانید از روشهای زیر با ما در ارتباط باشید.

ارتباط با ما

همراه: ۰۹۲۱۴۷۵۴۴۰۲ + ۰۰۹۸

جدول تعرفه ها
محل بنر  ارتفاع عرض ماهانه مبلغ (تومان)
سربرگ سایت ۹۰ ۴۸۰ ۱ ۳۵۰۰۰۰
بالای صفحه سایت ۱۷۰ ۸۴۰ ۱ ۹۰۰۰۰۰
پایین صفحه سایت ۱۷۰ ۸۴۰ ۱ ۷۰۰۰۰۰
بالا مقاله ۱۰۰ ۵۸۰ ۱ ۲۵۰۰۰۰
در زیر مقاله ۱۰۰ ۵۸۰ ۱ ۲۰۰۰۰۰
جدول تعرفه ها
محل بنر   ارتفاع عرض ماهانه مبلغ (تومان)
ستون راست ۶۰ ۱۲۰ ۱ ۱۰۰۰۰
ستون راست ۹۰ ۱۲۰ ۱ ۱۵۰۰۰
ستون راست ۲۴۰ ۱۲۰ ۱ ۲۰۰۰۰
ستون راست ۶۰۰ ۱۲۰ ۱ ۲۵۰۰۰
ستون راست ۱۲۵ ۱۲۵ ۱ ۳۰۰۰۰
ستون راست ۶۰۰ ۱۶۰ ۱ ۹۰۰۰۰
ستون راست ۲۵۰ ۲۵۰ ۱ ۱۵۰۰۰۰
ستون راست ۱۰۰ ۳۰۰ ۱ ۲۰۰۰۰۰
ستون راست ۲۵۰ ۳۰۰ ۱ ۲۱۰۰۰۰
ستون راست ۶۰۰ ۳۰۰ ۱ ۲۳۰۰۰۰