اقتصادی

قیمت خودرو امروز ۲۵ آبان + جدول


آقای خبر | قیمت خودرو امروز ۲۵ آبان + جدول

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر وانت آریسان ۲ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سورن پلاس (تیپ ۴) ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ دنا پلاس توربوسرعته) ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏ دنا پلاس توربوسرعته) آپشنال ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏ دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو پارس ۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو پارس سفارشی ۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو پارس سفارشی ELX ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو پارس TU5 ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏ پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو ۲۰۷ دنده‌ای آپشنال (پانوراما) ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) به زودی ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ رانا پلاس ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ رانا پلاس (پانوراما) ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (‎-۰.۳۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏ تارا دستی ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ تارا دستی V1 ۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏ تارا اتوماتیک ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (‎-۰.۱۳%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏ تارا اتوماتیک V4 ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (‎۰.۱۱%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏ هایما اس ۵ (S5) پلاس ۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ هایما اس ۷ (S7) پلاس ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ — (۰.۰۰%)۰ هایما ۸ اس (۸S) ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏ هایما ۷X ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (‎-۱.۶۸%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏ پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ ساینا S ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ ساینا S (استاندارد) ۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ ساینا S دوگانه سوز ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ ساینا S اتوماتیک ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کوییک ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کوییک اتوماتیک ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کوییک R ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کوییک R تیپ S ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کوییک R اتوماتیک ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کوییک S ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کوییک S (استاندارد) ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کوییک GXR به زودی ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کوییک GXL به زودی ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ شاهین تیپ ۱ ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏ شاهین تیپ ۲ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۵۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏ شاهین تیپ ۳ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ شاهین اتوماتیک G ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏ سایپا ۱۵۱ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ وانت زامیاد (رادیال) ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏ وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏ وانت زامیاد گازسوز ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ وانت زامیاد دیزل ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ وانت پادرا ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ وانت پادرا (دوگانه سوز) ناموجود ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پیکاپ کارون ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پیکاپ زاگرس ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ چانگان CS35 تیپ ۲ ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ چانگان CS35 تیپ ۳ ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Thumbnails managed by ThumbPress