اقتصاد

کاهش آمار چک‌های برگشتی در ماه پایانی سال ۱۴۰۰


به گزارش بازار، براساس آمار بانک مرکزی، بیش از ٧ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٢٩٩٥ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٤٠٠ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ١١ درصد و ۱۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ٢ میلیون و ۳۰۰ هزار فقـره چک به ارزشی حدود ١٥٦٣ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در اسفندماه سال گذشته، ۵۱.۱ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ٣٣ درصد، ۱۰.۸ درصد و ۷.۳ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. در ماه مذکور ۶۴.۱ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۲.۲ درصد)، اصفهان (٧ درصد) و خراسان رضوی (۴.۹ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

افزایش آمار چک‌های وصولی
حدود ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢٦٦٤ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٤٠٠ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۲ درصد و ۱۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹۱.۱ درصد و ٨٩ درصد وصول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چکهای وصول شده در بهمن ماه ١٤٠٠ به ترتیب معادل ٩١ درصد و ۸۷.۷ درصد و در اسفندماه ١٣٩٩ به ترتیب برابر ۹۲.۱ درصد و ۸۷.۹ درصد بوده است. در اسفندماه ١٤٠٠، در استان تهران بیش از ٢ میلیون و ۱۰۰ فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٤٢٣ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۲ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۱ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۲ درصد)، البرز (۹۲.۱ درصد) و خوزستان (۹۱.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۲.۶ درصد)، خراسان شمالی (۸۵.۸ درصد) و لرسـتان (۸۷.۱ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های البرز (۹۱.۱ درصد)، گیلان (۹۰.۳ درصد) و خوزستان (۸۸.۸ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۷۰.۹ درصد)، خراسان جنوبی (۷۱.۱ درصد) و سمنان (٧٦ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

کاهش نسبت تعداد چک‌های برگشتی
معادل ٦٢٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٣٣١ هـزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٤٠٠ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۶ درصد و ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۸.۹ درصد و ١١ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشـت داده شـده در بهمن ماه ١٤٠٠ به ترتیب معادل ٩ درصـد و ۱۲.۳ درصد و در اسفندماه سال ١٣٩٩ به ترتیب برابر ۷.۹ درصد و ۱۲.۱ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ١٨١ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ١٣٩ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۸ درصد و از نظر ارزش ۸.۹ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۴ درصد)، خراسان شمالی (۱۴.۲ درصد) و لرستان (۱۲.۹ درصد) اختصـاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۸ درصد)، البرز (۷.۹ درصد) و خوزستان (۸.۴ درصـد) پایین‌ترین نسـبت تعـداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۲۹.۱ درصد)، خراسان جنوبی (۲۸.۹ درصد) و سمنان (٢٤ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز (۸.۹ درصد)، گیلان (۹.۷ درصد) و خوزستان (۱۱.۲ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.


لینک منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا