خمهای

  • اقتصاد

    پیچ و خم‌های رونق صنعت گردشگری در آذربایجان شرقی

    مجتبی علمی؛ بازار: اســتان آذربایجــان شــرقی در طــول تاریــخ دارای مرکزیــت اقتصــادی و بازرگانــی بــوده و بــه دلیــل واقع شــدن ایــن اســتان در یــک موقعیــت خــاص جغرافیایــی، در چهـارراه ارتباطـی شـرق بـه غـرب و همجـواری بـا کشـورهایی از جملـه آذربایجـان، ارمنسـتان و ترکیـه کـه به عنـوان پـل ارتباطـی…

دکمه بازگشت به بالا