درونگرا

  • دانش

    رویکرد نظام صنعتی؛ درون‌گرا و فاقد توان رقابتی

    تفاوت مزیت نسبی و مزیت رقابتی طبق تعریف سالنامه رقابت‌پذیری جهانی نیز که به طور سالانه توسـط نهـاد توسـعه مـدیریت منتشر می‌شود، مزیت‌ نسبی و توان رقابتی به عنوان رشته‌ای از علم اقتصاد بـه تحلیـل وقـایع و سیاست‌هایی می‌پـردازند کـه منجـر بـه تقویت توانمندی‌ و افزایش دستاوردهـای اقتـصادی…

دکمه بازگشت به بالا