مافیا

  • فرهنگ
    تصویر نه سلطان است، نه مافیا؛ سازمان است

    نه سلطان است، نه مافیا؛ سازمان است

    نه سلطان است، نه مافیا، یک سازمان است که شرکت های بسیاری دز زیرمجموعه اش فعال هستند و هر سال چند بار به بهانه ها و انحاء مختلف قیمتها را افزایش می دهند. سازمانی به نام سازمان هواپیمایی کشور. تاکنون هم در عمل هیچ یک از قوا نتوانسته…

دکمه بازگشت به بالا