افزایش شتاب توسعه کتابخانه‌ها مایه خرسندی است

رئیس هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی در جلسه هیئت امنا کتابخانه های عمومی گفت: خرسندیم که روند رشد کتابخانه‌ها در دوره دولت مردمی افزایش یافت و قریب به 40 کتابخانه در یک ماه آینده آماده راه‌اندازی است.

افزایش شتاب توسعه کتابخانه‌ها مایه خرسندی است
رئیس هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی در جلسه هیئت امنا کتابخانه های عمومی گفت: خرسندیم که روند رشد کتابخانه‌ها در دوره دولت مردمی افزایش یافت و قریب به 40 کتابخانه در یک ماه آینده آماده راه‌اندازی است.