«در انتهای شب» معلق در بیراهه‌ها یا دغدغه‌مند!

چند قسمت از سریال «در انتهای شب» منتشر شده که حاشیه‌هایی هم در پی داشته است. در کنار دیالوگ‌نویسی‌های ضعیف و بعضاً استفاده از الفاظ رکیک، در اجرا هم چندان موفق نبوده است.

«در انتهای شب» معلق در بیراهه‌ها یا دغدغه‌مند!
چند قسمت از سریال «در انتهای شب» منتشر شده که حاشیه‌هایی هم در پی داشته است. در کنار دیالوگ‌نویسی‌های ضعیف و بعضاً استفاده از الفاظ رکیک، در اجرا هم چندان موفق نبوده است.