رتبه‌بندی جهانی کیو اس دانشگاه‌ها منتشر شد

بیست‌ویکمین رتبه‌بندی جهانی کیو اس منتشر شد و در این رتبه‌بندی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت و صنعتی اصفهان به ترتیب رتبه اول تا پنجم ایران را کسب کرده‌اند.

رتبه‌بندی جهانی کیو اس دانشگاه‌ها منتشر شد
بیست‌ویکمین رتبه‌بندی جهانی کیو اس منتشر شد و در این رتبه‌بندی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت و صنعتی اصفهان به ترتیب رتبه اول تا پنجم ایران را کسب کرده‌اند.