شاهنامه فردوسی: فراهم آوردن ارزشمندترین کتاب تاریخ

دراین قسمت به جمع آوری کتاب شاهنامه، به نظم درآوردن هستیم

شاهنامه فردوسی: فراهم آوردن ارزشمندترین کتاب تاریخ

آقای خبر: دراین قسمت به جمع آوری کتاب شاهنامه، به نظم درآوردن کتاب، صحبت درمورد ابومنصور دقیقی، امیرک منصور و درانتها ستایش سلطان محمود است. امید وارم بشنوید و لذت ببرید. همچنین اگر پسند شما واقع شد دوستان خود را نیز به کانال دعوت کنید.

.

.

کد خبر: ۱۴۲