۷۶ همت هزینه فعالیت دولت در بازار اوراق مشارکت

دولت از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۷ دی ماه مجموعا با ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق منقضی شده مواجه بوده که اصل مبلغ آن به همراه سود ۳۷ هزار میلیارد تومانی توسط خزانه داری کشور به کلی تسویه شده است.

۷۶ همت هزینه فعالیت دولت در بازار اوراق مشارکت
دولت از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۷ دی ماه مجموعا با ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق منقضی شده مواجه بوده که اصل مبلغ آن به همراه سود ۳۷ هزار میلیارد تومانی توسط خزانه داری کشور به کلی تسویه شده است.